facebook.com

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Udostępnij

Powszechną wiedzą jest, że dostępność w sprzedaży alkoholu wpływa na ilość jego spożycia. Wydawanie zezwoleń na jego sprzedaż powinno więc wiązać się ze ściśle określonymi procedurami postępowania. Sam Trybunał Konstytucyjny, który wielokrotnie odnosił się do kwestii zgodności z Konstytucją ograniczeń wolności gospodarczej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wskazał m. in. na fakt że "obrót napojami alkoholowymi nie może być traktowany identycznie jak prowadzenie zwykłej działalności gospodarczej w świetle konieczności ochrony zdrowia i moralności publicznej oraz bezpieczeństwa publicznego".

Dlatego zezwolenia na sprzedaż wydaje Burmistrz Miasta Marki po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy. GKRPA w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku o wydanie zezwolenia dokonuje oględzin w miejscu sprzedaży oraz wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.

Wydawaniem zezwoleń zajmuje się Biuro Ewidencji i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Marki.

Szczegółowe informacje dotyczące zezwoleń znajdziesz na stronie www.marki.plw poradniku przedsiębiorcy: http://www.marki.pl/221-zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu

UWAGA:

w 2021 r. Rada Miasta Marki podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasto Marki za rok 2021

Zezwolenie, na sprzedaż napojów alkoholowych, organ zezwalający cofa w przypadku:

 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
  a w szczególności:
  a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
  b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych
  w art. 14 ust. 3 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości...;
 2. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
 3. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
 4. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
 5. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim;
 6. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
 7. orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych wbrew przepisom:

 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.
 2. Tej samej karze (grzywny) podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1.
 3. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.
 4. Orzekanie w sprawach o przestępstwa określone w ust. 1 i 2 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.

Bądź odpowiedzialnym przedsiębiorcą/sprzedawcą napojów alkoholowych !

 • przestrzegaj przepisów, nie dopuść do naruszenia prawa;
 • nie sprzedawaj alkoholu nieletnim, osobom nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
 • korzystaj z uprawnienia do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy alkoholu;
 • zadbaj o przeszkolenie personelu swojego punktu sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

Menu

Gdzie szukać pomocy?Czy piję ryzykownie?Czy jestem uzależniony?

O komisjiKontakt

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy on-line - Marki, Warszawa