facebook.com

Kontrole GKRPA

Udostępnij

Zezwolenia, na sprzedaż napojów alkoholowych organ zezwalający (Urząd Miasta Marki) wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy tj. UCHWAŁĄ NR LXII/557/2018 RADY MIASTA MARKI z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasto Marki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 6762) oraz UCHWAŁĄ NR LXII/556/2018 RADY MIASTA MARKI z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Marki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 6765).

Ponadto GKRPA dokonuje doraźnych i niezapowiedzianych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

  1. osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
  2. osobom do lat 18;
  3. na kredyt lub pod zastaw.

W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazaniadokumentustwierdzającego wiek nabywcy (art.15 ust 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości).

Nawet jednorazowe naruszenie zasady sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym na kredyt lub pod "zastaw", podlega sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia zezwolenia, ale również stanowi przestępstwo z art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Gmina może skierować również akt oskarżenia bezpośrednio do sądu, który jest zobligowany do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 9, art. 18 i art. 181, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

Menu

Gdzie szukać pomocy?Czy piję ryzykownie?Czy jestem uzależniony?

O komisjiKontakt

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy on-line - Marki, Warszawa