facebook.com

O komisji

Udostępnij

W Polsce istnieje system, który nakłada obowiązek na gminy realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa ta zobowiązała włodarzy miast i gmin do powoływania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Członkami GKRPA w Markach powołanymi przez Burmistrza Miasta Marki są:

 • Elżbieta Błońska - Przewodnicząca,
 • Magdalena Jałbrzykowska - Sekretarz
 • Cezary Tlaga
 • Monika Kłosiewicz
 • Magdalena Rogalska-Kusarek
 • Dorota Kozyra

GKRPA ma swoją siedzibę ma przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach przy
ul. Kościuszki 39a. Tu codziennie w godz. Od 8 do 16 są dostępni członkowie GKRPA, którzy udzielą ci wszelkich informacji i wskazówek do dalszego postępowania. Wystarczy przyjść i poprosić o rozmowę z członkiem GKRPA lub zadzwonić pod nr 609 771 310.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. Inicjowanie, monitorowanie i ocena działań m. in.: zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 2. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub w przypadku odmowy - podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 3. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w pracach grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
 4. Opiniowanie m. in.: ofert składanych w ramach otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych poprzez udział w pracach komisji konkursowej w roli ekspertów, projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, a także sprawozdania z realizacji tego programu.
 5. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków korzystania z zezwoleń, podawania i spożywania w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, na terenie miasta Marki, zgodnie z rocznym harmonogramem kontroli zatwierdzonym przez Przewodniczącego Komisji.
 6. Współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

Menu

Gdzie szukać pomocy?Czy piję ryzykownie?Czy jestem uzależniony?

O komisjiKontakt

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy on-line - Marki, Warszawa