facebook.com

Ochrona Danych Osobowych

Udostępnij

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Akoholowych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem jest Burmistrz Miasta Marki, mający siedzibę w Markach (05-270), al. Piłsudskiego 95

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Burmistrzem Miasta Marki można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator –  Burmistrz Miasta Marki, wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres e-mail:  iod@marki.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane przetwarzane będą w celu:

  • Realizacji obowiązków ustawowych związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165), w związku z art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b i h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO),
  • realizacji obowiązków ustawowych związanych z kontrolą przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą z dnia 6 marca  2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646), w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO,
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych:

a) na podstawie przepisów prawa (sąd, prokuratura, kurator, policja, izby wytrzeźwień),

b) operatorowi pocztowemu, w przypadku konieczności prowadzenia korespondencji,

c) na podstawie umowy powierzenia.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tzn. przez okres 10 lat.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa tj. podsrawy prawnej wskazanej w celach przetwarzania.

Menu

Gdzie szukać pomocy?Czy piję ryzykownie?Czy jestem uzależniony?

O komisjiKontakt

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy on-line - Marki, Warszawa